top of page
Voetbal

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Algemeen

1. De Competities/Toernooien worden georganiseerd door Frankevents in samenwerking met Fc Almere. De onderstaande voorwaarde zijn dan ook geldig voor Fc Almere.
2. Op alle door Frankevents georganiseerde competities en verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen Frankevents en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomen door Frankevents wordt verricht en/of geleverd.

4. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de wederpartij te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht.

5. Voorwaarden van de wederpartij en die van derden zijn van toepassing uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Frankevents anders is aangegeven.

6. Op het terrein van Fc Almere zijn ook de algemene voorwaarden van Fc Almere geldend.  

Artikel 2. Offertes en opties

1. Frankevents kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op deelname van Frankevents competities verlenen. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van Frankevents dienen slechts ter globale aanduiding van de door Frankevents te organiseren competities, te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.

Artikel 3. Inschrijving en overeenkomst

1. Inschrijving geschiedt schriftelijk – waaronder inbegrepen e-mail of andere elektronische wijze – of ten kantore/accommodatie van Frankevents.

2. Een reservering door de wederpartij geldt als een aanvraag tot overeenkomst.

3. Frankevents kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.

 

Artikel 4. Prijzen

1. Door Frankevents opgegeven prijzen zijn indicatief. De definitieve prijs of prijzen worden bepaald ten tijde van het sluiten van de inschrijvingen. Zodra het aantal teams bekend is wordt definitief bekend hoeveel wedstrijden men speelt wat de basis vormt voor het inschrijfgeld.

2. Frankevents behoudt zich het recht voor meerwerk of geleverde diensten, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 5. Betalingscondities

1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of facturen vermelde bedragen zijn in beginsel exclusief BTW en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld

2. De wederpartij is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd.

3. Frankevents behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te verlangen van de wederpartij.

4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, indien niet anders is overeengekomen, zonder recht op korting, schuldverkrijging of opschorting.

5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6. Ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of annulering schort de betalingsverplichting voor de wederpartij niet op.

7. Lopende klachtafhandeling, op handen zijnde annulering, aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor wederpartij niet op.

8. Het is de wederpartij niet toegestaan bedragen te verrekenen bij het doen van betalingen.

9. Indien de wederpartij in gebreke is, dient hij aan Frankevents alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 7,5% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 35,-, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

10. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum is Frankevents gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente plus 2% – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur.

Artikel 6. Gebruik accommodatie waartoe toegang is verleend door Frankevents

1. De wederpartij is gehouden de materialen ter beschikking gesteld door Frankevents en Fc Almere slechts te gebruiken, waarvoor de overeenkomst met Frankevents is aangegaan. De wederpartij dient deugdelijk om te gaan met het materiaal en de accommodatie waar door Frankevents toegang tot is verleend.

2. De wederpartij staat jegens Frankevents in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Frankevents aan de wederpartij toegang verleende velden, kleedkamers en andere ruimtes. Zij is jegens Frankevents aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Frankevents jegens die personen heeft.

3. Het is de wederpartij, onverminderd de overige bestaande wetten en verordeningen, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het gehuurde van Frankevents te verstrekken, te verkopen of te doen verkopen.

4. Frankevents draagt medezorg voor het in gereedheid komen van de accommodatie.

5. Frankevents behoudt zich het recht voor eventuele benodigde schoonmaakkosten, kosten voor herstelwerkzaamheden, evenals schade aan faciliteiten en accommodaties, veroorzaakt door de wederpartij of door hem toegelaten personen, in rekening te brengen bij de wederpartij.

6. Wederpartij maakt geen bezwaar tegen het vastleggen en het onbeperkt gebruik van foto- /filmmateriaal van de wederpartij op een van de locaties van Frankevents door Frankevents.

Artikel 7. Wijzigingen

1. Het speelschema zoals deze vooraf wordt gecommuniceerd en gepubliceerd dient als uitgangspositie voor de speeltijden. Verzoek tot speeltijdwijziging door de wederpartij dient schriftelijk (per email) of telefonisch bij Frankevents worden ingediend uiterlijk 48 uur van de wedstrijd. Frankevents heeft het recht latere verzoeken af te wijzen.

2. Wijziging van speeltijden is slechts mogelijk indien omstandigheden dit toelaten.

3. Frankevents is gerechtigd om een alternatief tijdstip voor te stellen, behoudens indien dat

als evident onbillijk en voor de wederpartij als klaarblijkelijk i.e. bezwaarlijk moet worden beschouwd.

De wederpartij heeft in dat laatste geval het recht om het voorstel te weigeren. De wederpartij wordt verwacht rekening te houden met de voorkeuren van de andere partij en de (on)mogelijkheden van de accommodatie en dat er zo min mogelijk verstoring wordt veroorzaakt ten opzichte van het originele speelschema.

 

Artikel 8. Annulering

1. De wederpartij is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Frankevents het aanbod niet onverwijld verwerpt.

2. Indien de wederpartij na aanvang van de competitie deze voortijdig verlaat is hij in beginsel gebonden aan de betaling voortvloeiend uit de overeenkomst. Slechts bij zwaar wegende redenen is de wederpartij in staat gedeeltelijk te voldoen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de mate waarin de wederpartij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Frankevents en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Deze prijs wordt door Frankevents bepaald en vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van de redenen en datum te worden ingediend. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

4. In geval van annulering van een overeenkomst blijven deze Voorwaarden onverminderd geldig.

5. In geval tot annulering wordt overgegaan na aanvang van de annuleringstermijn, of in geval van No-show, kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de omzetverwachting, alsmede kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

6. Bedragen die Frankevents met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Frankevents te worden vergoed, mits Frankevents niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

 

7. Indien in de overeenkomst geen annuleringstermijnen zijn opgenomen geldende volgende termijnen en vergoedingen:

a. Bij annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de wederpartij niet gehouden enige vergoeding aan Frankevents te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 weken voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 40% van de reserveringswaarde aan Frankevents te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 week voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Frankevents te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 80% van de reserveringswaarde aan Frankevents te betalen.

e. Bij annulering 3 dagen of minder voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Frankevents te betalen.

Artikel 9. Annuleringen door Frankevents

1. Frankevents is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Frankevents zodanig bemoeilijk dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Frankevents gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst evenals alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Frankevents geboden alternatief te weigeren.

3. Frankevents heeft te allen tijde het recht om deze overeenkomst te annuleren in geval van (dreigende) schending van haar huisregels. In dit geval is zij aan wederpartij geen kosten verschuldigd en eveneens niet schadeplichtig.

4. In geval tot annulering wordt overgegaan als gevolg geval (dreigende) schending van Frankevents’s huisregels kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Frankevents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij aan de door de Frankevents georganiseerde competities deelnemen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Frankevents of personen waarvan zij zich bedient.

2. De wederpartij verplicht zich jegens Frankevents om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door Frankevents zijn ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan Frankevents ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.

Artikel 11. Overmacht

1. Als overmacht voor Frankevents, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Frankevents niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Frankevents zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Frankevents gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

  • White Instagram Icon
bottom of page